Elevavtal samt intyg för svenska kadetter

Här hittar du, som tar emot praktiserande elev, information om gällande elevavtal samt intyg som garanterar att eleven omfattas av försäkringar och har rätt till studiemedel.

SARF / SEKO ELEVAVTAL

Elevlön

Löner och arvoden

Den 31 maj 2017 träffade SARF och SEKO ett nytt kollektivavtal för ombordanställt manskap. Avtalet gäller för perioden 1 januari 2021-31 mars 2022, eller tills att nya avtal är satta. En del av avtalet rör villkor för sjöbefälselever som gör fartygsförlagd praktik. Den skyldighet, som tidigare funnits, att erbjuda studerande från sjöbefälsskolorna anställning enligt rubricerat avtal upphör den 1 juni 2017. Elevavtalet finns dock kvar och den redare som önskar erbjuda en anställning till en studerande ska använda det avtalet. Skillnaden mot tidigare är således att ingen redare är tvungen att anställa studerande från sjöbefälsskolorna som fullgör fartygsförlagd utbildning.

Elevavtalet för månadslöner SARF/SEKO ser, vid tillämpning av sjömansskatt, ut som följer


Nautiker 9 453
Tekniker 11 341

Vid tillämpning av landskatt

Nautiker 12 322
Tekniker 14 792

Vid lönesättning av nautiker resp tekniker inom den fartygsförlagda utbildningen har lönesättningen baserats på följande premisser
- Semesterersättning med 12 % är inräknad
- Lönen för nautiker baseras på 12 månaders fartygsförlagd utbildning
- Lönen för tekniker baseras på 10 månaders fartygsförlagd utbildning, dock med samma bruttoersättning som nautiker erhåller under 12 månader, detta som en rättviseprincip.
Parterna är överens om att denna ersättningsmodell bygger på en praktiktid ombord av 12 resp 10 månader samt med cirka 680 studenter roterande i systemet. Parterna är vidare överens om att detta avtal skall omförhandlas om någon av ovan nämnda parametrar förändras.


Ersättning

Praxis är att rederiet betalar ut -och hemresa vid mönstringsperioden samt ersätter utgifter som eleven måste skaffa specifikt för traden, t ex specifik vaccination eller US-visum. Eventuell ersättning, mot uppvisande av kvitto, för övriga utlägg i samband med ombordmönstring sker enligt överenskommelse med din handledare ombord alternativt rederiet.

 

Sjöfartsstudenter gymnasieskolor

Eleven är ej anställd och erhåller därmed ingen lön under praktiktiden.
 
Ersättning till rederiet, 2065:- / månad betalas av skolan, varav fartygets fritidskassa erhåller 550:- / månad

Ersättning
Eventuell ersättning, mot uppvisande av kvitto, för övriga utlägg i samband med ombordmönstring enligt överenskommelse med din handledare ombord alternativt rederiet.
 

Sjöintendentur - kocksteward

Eventuell ersättning, mot uppvisande av kvitto, för övriga utlägg i samband med ombordmönstring, enligt överenskommande med din handledare ombord, alternativt rederiet.

Eleven är ej anställd och erhåller ingen lön under praktikperioden. 
Ersättning till rederiet: 2.200:-/månad betalas av skolan, varav Fritidskassan ombord erhåller 550:- per månad

 

Intyg/Letter of Guarantee for Swedish Cadets

I de fall rederiet väljer att inte anställa en elev som gör fartygsförlagd praktik kan det ombord behövas ett dokument som intygar att eleven är student och därmed är berättigad studiemedel samt omfattas av för studenter gällande försäkringar. Här kan du ladda ner

Letter of Guarantee for Swedish Cadets.

Motsvarande dokument för gymnasieelever tas fram av respektive gymnasieskola. Aktuella dokument hittar du nedan.

Letter of Guarantee Kalmar Praktiska Gymnasium