Handledare

Att vara handledare innebär att du har en mycket viktig roll vid utbildning till Sjöbefäl. Dina uppgifter som handledare formas dels efter fartygets förutsättningar och behov samt utifrån de krav som skolan ställer. Under länkarna nedan finns information som är riktad specifikt till dig som är handledare. Här kan du också läsa om hur många timmar praktik en student som är på fartygsförlagd utbildning, enligt skolans riktlinjer, ska förväntas göra under tiden ombord.


I nedan dokument går det att läsa mer om rollen som handledare, bland annat om studentens bakgrund, om den fartygsförlagda utbildningen, om återkoppling till studenten och annat som kan vara bra att ha i åtanke i mötet med studenten. Dokumentet finns i såväl svensk som engelsk version.

Information om den fartygsförlagda utbildningen - handledare

Information On Board training - supervisor

Grunden för den fartygsförlagda praktiken innebär att kadetten ska fullfölja sin medhavda praktikjournal. 40 timmar per vecka är ett riktmärke, fler timmar kan krävas. Ett anställningsavtal är nödvändigt om studenten ska

  • Ha regelbunden arbetstid som inte direkt kan härledas till praktikjournalen
  • Deltar i arbete som ersättning för ordinarie besättningsmedlem

 Mer information kring detta finns i informationen nedan från Chalmers Tekniska Högskola samt Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet. 

Skrivelse sjöbefälsskolorna dec 2017 ang Sarf-Sekoavtal

Ytterligare en skrivelse från utbildningsanordnarna som tar upp riktmärkena för den fartygsförlagda utbildningen går att läsa här

Conditions On Board training Jan 2019

Handledararvode

Handledararvode enligt avtal är 1682 kr per månad, för studenter från sjöfartshögskolorna. 

Att vara handledare innebär att man kommer att få agera i olika roller, agera som coach, mentor och samordnare. Uppdraget innebär också att man måste ge support, lära ut och vara den centrala punkten. Handledarens roll är mycket viktig för oss och våra studenter. Handledaren blir en plattform mellan den praktiska yrkeskunskapen och den teoretiska yrkeskunskapen. Den plattformen är mycket viktig för att vi ska få nya bra befäl
Mikael
Mikael
VFU Koordinator, Sjöfartshögskolan i Kalmar

Behöver du mer information som handledare?

Vi har ett nära samarbete med landets två sjöbefälsskolor, på Chalmers och vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, samt i viss mån även med skolor som bedriver sjöfartsutbildningar på gymnasienivå. 

Åk till toppen